Kritéria pro přijetí do MŠ

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022 v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst pro přijetí v mateřské škole:

 

  1. Děti s povinností předškolního vzdělávání, děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky – trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu mateřské školy (obec Křoví).
  2. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně věku 4 let – trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu mateřské školy (obec Křoví).
  3. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně věku 3 let – trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu mateřské školy (obec Křoví).
  4. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně věku 2,5 let – trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu mateřské školy (obec Křoví).
  5. Děti s povinností předškolního vzdělávání, tzn. děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky – trvalý pobyt mimo spádový obvod mateřské školy.
  6. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně věku 4 let – trvalý pobyt mimo spádový obvod mateřské školy.
  7. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně věku 3 let – trvalý pobyt mimo spádový obvod mateřské školy.
  8. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně věku 2,5 let – trvalý pobyt mimo spádový obvod mateřské školy.

 

Děti budou přijímány v řádném pořadí dle kritérií a v jednotlivých kritériích budou seřazeny dle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro   kontraindikaci (netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání).

 

 

 

V Křoví: 11. 3. 2021                                                                                    Mgr. et Mgr. Hana Blaťáková

ředitelka školy