Mateřská škola Křoví

Provozní řád

Zásady provozního řádu mateřské školy Křoví

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Údaje o zařízení

Název: Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace
Telefon: 566 538 137
IČO: 75021986
Zřizovatel: Obec Křoví, se sídlem 594 54, Křoví 32
Ředitelka: Mgr. et Mgr. Hana Blaťáková

Popis zařízení

Typ: mateřská škola celodenní
Kapacita: 27 dětí, dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Pro školní rok 2018/2019 byla udělena výjimka z nejvyššího počtu dětí, tedy 27.
Počet zapsaných dětí: 27
Počet dětí ve třídách: 1 třída – 27 dětí
Věkové složení oddělení: smíšené
Provozní doba: 06:30 – 15:30 hodin

Podmínky pro provoz

Velikost denních místností (m²):

třída – 117
ložnice – 36
WC – 15
Šatna + umývárna – 37

Využívání zařízení včetně pozemku kolem budovy pro pohybové aktivity dětí je možné během celého dne.

Režim dne

Nástup dětí od 06:30 hodin do 08:00 hodin.

ČASČINNOST
06:30 – 09:30 hodinscházení dětí
ranní hry
relaxační cvičení
hygiena a přesnídávka
didakticky zaměřené činnosti (spontánní i cílené)
učení ve skupinách i individuálně
jazykové chvilky
smyslové hry
09:30 – 11:30 hodinpříprava na pobyt venku
pobyt venku
11:30 – 12:00 hodinhygiena
oběd
12:00 – 13:30 hodinhygiena
odpočinek
náhradní nespavé aktivity
13:30 – 14:15 hodinoblékání
svačina
14:15 – 15:30 hodinodpolední zájmové činnosti