Motto:
„Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože jsou to lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem.”
Jan Werich
 

Provozní řád školní jídelny

Základní ustanovení

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT o školním stravování č. 107/2005Sb. a vyhláškou MZČR č. 137/2007Sb., v platném znění.
Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

Kategorie strávníků

Školní jídelna zajišťuje stravu žákům ZŠ, dětem MŠ a zaměstnancům školy v době jejich pobytu ve škole.
Školní jídelna připravuje celodenní stravu pro děti MŠ, přesnídávku a oběd pro žáky ZŠ a oběd pro zaměstnance ZŠ a MŠ Křoví.

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce (ceny platné od 1. 9. 2017):

TYP VĚK CENA
celodenní stravné v MŠ 2 – 6 let 36,00 Kč / měsíční záloha 830,00 Kč
(9,00 + 17,00 + 8,00 + 2,00) Kč
polodenní stravné v MŠ 2 – 6 let 28,00 Kč / měsíční záloha 650,00 Kč
(9,00 + 17,00 + 2,00) Kč
celodenní stravné v MŠ (odklad PŠD) 7 – 10 let 40,00 Kč / měsíční záloha 920,00 Kč
(10,00 + 20,00 + 8,00 + 2,00) Kč
polodenní stravné v MŠ (odklad PŠD) 7 – 10 let 32,00 Kč / měsíční záloha 740,00 Kč
(10,00 + 20,00 + 2,00) Kč
žáci ZŠ – svačina + oběd 7 – 10 let 32,00 Kč / měsíční záloha 740,00 Kč
(11,00 + 21,00) Kč
11 – 14 let 34,00 Kč / měsíční záloha 785,00 Kč
(11,00 + 23,00) Kč
žáci ZŠ – oběd 7 – 10 let 21,00 Kč / měsíční záloha 485,00 Kč
11 – 14 let 23,00 Kč / měsíční záloha 530,00 Kč
zaměstnanci školy – oběd   24,00 Kč
Stravné v MŠ zahrnuje poplatek za pitný režim: 2,00 Kč

Přihlašování a odhlašování stravy

Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování.

V MŠ je přihláška ke stravování součástí přihlášky dítěte do MŠ.

Odhlašování stravy je nutné nejpozději do 07:00 hodin ráno téhož dne. Neodhlášená strava je strávníkovi účtována. Odhlásit stravu je možné na telefonním čísle 566 538 137 vedoucí ŠJ nebo pedagogickému pracovníkovi ZŠ a MŠ. Neodhlášenou stravu v případě náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou vyzvednout do jídlonosiče ve školní kuchyni, a to pouze 1. den nemoci v době od 11:00 do 11:30 hodin (zadní vchod kuchyně).

Výdej stravy

Strava je dětem MŠ i žákům ZŠ přivážena na vozíku paní školnicí, která se také stará o čistotu stolů a podlahy v jídelně.

TYP ČAS
Přesnídávka v MŠ 08:30 hodin
Přesnídávka v ZŠ 08:45 hodin
1.den nemoci – jídlonosič 11:00 – 11:30 hodin
Oběd v MŠ 11:30 hodin
Oběd v ZŠ 11:45 – 13:00 hodin
Svačinka v MŠ 14:15 hodin

Jídelníček je připravován vždy na týden dopředu, je vyvěšen v MŠ u vstupu do šatny a v ZŠ u vstupu do školní jídelny.

Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit.

Děti MŠ i žáci ZŠ mají možnost přídavku pokrmu.

Poplatky za stravování

Poplatky za stravné se vybírají na měsíc dopředu, vždy 1. - 5. kalendářní den v měsíci.

Stravné bude placeno bezhotovostním převodem, formou inkasa (prosíme rodiče o dostatečný finanční obnos na účtu, aby mohla být úhrada stravného provedena) na účet ZŠ a MŠ Křoví č.:

  • 181 669 669 / 0300

Pouze ve výjimečných případech je možná platba v hotovosti v kanceláři ŠJ.

Přeplatek stravného Vám bude vrácen na konci školního roku na Váš účet nebo v hotovosti.

Pokud nebude poplatek za stravné uhrazen včas v termínu, jídelna není dále povinna stravné poskytovat.

Další ujednání

S připomínkami, dotazy a problémy týkajících se stravování se obraťte na vedoucí školní jídelny – pí. Jaroslavu Součkovou nebo na e-mailovou adresu: jidelna.krovi@seznam.cz

 

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Fotogalerie

Domovská stránka