Základní škola Křoví

Pojetí ŠVP

Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z několika myšlenek slavných moudrých lidí:

 • Sklizeň celého roku záleží na jaře, když se zaseje.
 • Suchý učitel je jak vyprahlá půda pro křehké rostlinky.
 • Být kantorem se nemá odvážit ten, kdo zná jen jednu píseň.
 • Pokyn dobrého učitele nezní „Běž“ , ale „Pojď“.
 • Nuda je smrtelný hřích učitele.
 • Učíme se pro život, ne pro školu.
 • Vědět, jak se mám učit je už polovinou vědění.
 • Ani ti, co se rádi učí, nemají rádi pocit, že jsou poučováni.
 • Dlouhá je cesta přes pravidla, krátká a vydatná přes příklady.
 • Jednou sám zkusit je lepší než stokrát vidět či slyšet.
 • Nejlepší žáci nejsou ti, co nejlépe odpovídají, ale ti, kteří kladou nejlepší otázky.
 • Žádná otázka není tak malá, aby si na svém konci nezasloužila otazník.
 • I ten nejpomalejší, neztrácí-li z očí cíl, postupuje přece rychleji než ten, kdo chvátá bez cíle.

Hlavním cílem naší školy je vytvořit systém výuky, který by vyhovoval každému dítěti bez ohledu na jeho nadání, přesně podle jeho individuálních potřeb. Chceme u každého dítěte vytvořit pozitivní vztah ke vzdělání a motivovat ho k dalšímu sebevzdělávání. Naše škola nemá specifické zaměření, i když svými aktivitami tíhne hlavně k výtvarné a přírodovědné tématice.

Prioritou všech zaměstnanců je, aby žáci chodili do školy rádi, naučili se otevřeně vyjadřovat svoje názory, měli dostatečný prostor pro otázky, učili se argumentaci, byli schopni vzájemného hodnocení, sebereflexe a sebehodnocení a v neposlední řadě, aby byli hrdi na svoji školu. Naší snahou je vytvářet pozitivní klima ve škole, věnovat se každému dítěti a individualizovat a diferencovat výuku podle jeho potřeb. Více než na množství osvojených poznatků záleží na jejich trvalosti a propojení s praktickým životem.

Při vyučování používáme aktivizační metody vedoucí k efektivnímu učení. Snažíme se podporovat kritické a samostatné myšlení žáků a jejich aktivitu. Vycházíme z jejich vlastních prožitků a zkušeností. Vedeme je k práci s různými informačními zdroji, včetně internetu. Ve vyučování převažují metody, kdy učitel nesděluje hotové poznatky, ale vytváří učební situace, v nichž žáci samostatně nebo ve skupinách hledají informace, pracují s nimi, zkoumají je a třídí a na základě vlastního přičinění se dobírají výsledku. Snahou učitele je vytvářet pro toto poznávání optimální podmínky.

Na naší škole neprobíhá žádný mezinárodní projekt. Mezi každoroční projekty patří Doprava a Besip, Zdravé zuby, Poznej svoji rodnou hroudu, Ten dělá to a ten zas tohle, Podpora čtenářské gramotnosti.

Cíl naší práce

Usilujeme o to, aby status vesnické málotřídní školy, který někteří lidé chápou jako handicap, byl naopak naší předností, která umožní dětem plnohodnotné vzdělání založené na krásných mezilidských vztazích v malém kolektivu a možnostech citlivého individuálního přístupu ke každému dítěti.

Přejeme si, aby naše žáky celým životem provázela milá vzpomínka na první krůčky za vzděláváním, učiněné na naší alma mater.