Základní škola Křoví

Spolupráce s ostatními subjekty

Od 11. 11. 2005 zahájila činnost Školská rada. Je tříčlenná a napomáhá škole ke zkvalitnění její práce. Škola dlouhodobě spolupracuje s PPP ve Žďáře nad Sázavou. Tato spolupráce se týká zejména oblasti péče o žáky se SPU, jak jejich diagnostiky tak i nápravy těchto poruch. Důležitá je i spolupráce v posuzování školní zralosti předškolních dětí. V této oblasti spolupracujeme s dětskými lékařkami Polikliniky Velká Bíteš. Nezanedbatelným přínosem je spolupráce se spádovou školou ve Velké Bíteši a sousední málotřídní školou Katov. Společná pracovní setkání žáků i učitelů jsou vždy podnětná a zajímavá. Neméně úspěšné jsou i různé společné akce sportovního, kulturního či vzdělávacího charakteru. V oblasti environmentální výchovy škola spolupracuje s ekologickými středisky Chaloupky, Ostrůvek a Rezekvítek. Přínosnou je i pravidelná spolupráce s pracovníkem správy místního polesí. Dlouhodobě se škola snaží o rozvíjení spolupráce s rodiči žáků. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky. K dispozici je i schránka důvěry. Snahou školy je, aby se rodiče více podíleli na chodu školy, hlavně organizováním volnočasových aktivit dětí. Ve školním roce 2018/2019 na škole pracují 3 kroužky pod záštitou DÓZA Velké Meziříčí. Vyučuje se jednomu nepovinnému předmětu – Náboženství. Svou nabídkou aktivit se škola snaží doplnit možnosti přirozeného vývoje dětí ve venkovském prostředí o návštěvy kulturních a sportovních akcí, které na malé vesnici chybí. Žáci navštěvují divadelní představení v Brně a Jihlavě, pravidelně se konají exkurze do planetária a Zemského muzea v Brně, plavecký výcvik v bazénu v Kuřimi, bruslení v krytém ledním stadionu ve Velké Bíteši aj. Nedílnou součástí života naší školy jsou i exkurze a výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi regionu Vysočina.