Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení

Materiální vybavení

Škola je dobře vybavena učebnicemi a školními pomůckami, při výuce většiny předmětů používá výukový software. Postupně jsou doplňovány žákovské příruční knihovny a obměňováno a modernizováno ostatní zařízení.

Prostorové vybavení

Výuka probíhá ve dvou třídách vybavených standardním nábytkem. Samostatnou součástí jedné třídy je počítačová učebna pro 1. – 3. ročník se 4 ks PC, žáci 4. a 5. ročníku mají k dispozici 6 ks PC přímo ve třídě. Zázemí školy tvoří odpovídající sociální zařízení pro žáky i zaměstnance, čtyři kabinety, školní jídelna, ředitelna a relaxační místnost vybavená overbally a sloužící k pohybovým aktivitám žáků o přestávkách. Činnost školní družiny probíhá v učebně č. 1, která je vhodně uzpůsobena pro požadované aktivity. Škola nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště. Tento nedostatek řeší pronájmem tělocvičny v hasičském domě a využíváním víceúčelového hřiště TJ Sokol Křoví.

Technické vybavení

Škola byla v rámci projektu EU – PENÍZE ŠKOLÁM vybavena 1 ks interaktivní tabule, celkem 10 ks žákovských PC, které jsou rozděleny do obou učeben v poměru 4 ks (I. třída) a 6 ks (II. třída). Podařilo se tak realizovat úkol stanovený školním plánem ICT, aby obě třídy mohly používat výpočetní techniku přímo ve výuce. K přípravě pedagogů je určena počítačová stanice v ředitelně školy a 2 ks notebooků. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes niž mají žáci i učitelé přístup na internet. Součástí technického vybavení je i kopírovací přístroj a digitální fotoaparát.

Hygienické vybavení

Pro odpočinek a relaxaci žáků o přestávkách slouží v případě nepříznivého počasí relaxační místnost, vybavená overbally, obručemi a dalším náčiním dle vlastního výběru žáků. K aktivnímu odpočinku je určená i velká školní zahrada, která je vybavena letním altánkem, jenž slouží jako učebna v přírodě a dalšími vhodnými prvky určenými k rozvíjení pohybové aktivity dětí. Další zvelebování školní zahrady bude závislé na výši obecního rozpočtu a stanovených prioritách.