Základní škola

Základní škola

Materiální vybavení

Škola je dobře vybavena učebnicemi a školními pomůckami, při výuce většiny předmětů používá výukový software. Postupně jsou doplňovány žákovské příruční knihovny a obměňováno a modernizováno ostatní zařízení.

Prostorové vybavení

Výuka probíhá ve dvou třídách vybavených standardním nábytkem. Samostatnou součástí jedné třídy je počítačová učebna pro 1. – 3. ročník se 4 ks PC, žáci 4. a 5. ročníku mají k dispozici 6 ks PC přímo ve třídě. Zázemí školy tvoří odpovídající sociální zařízení pro žáky i zaměstnance, čtyři kabinety, školní jídelna, ředitelna a relaxační místnost vybavená overbally a sloužící k pohybovým aktivitám žáků o přestávkách. Činnost školní družiny probíhá v učebně č. 1, která je vhodně uzpůsobena pro požadované aktivity. Škola nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště. Tento nedostatek řeší pronájmem tělocvičny v hasičském domě a využíváním víceúčelového hřiště TJ Sokol Křoví.

Technické vybavení

Škola byla v rámci projektu EU – PENÍZE ŠKOLÁM vybavena 1 ks interaktivní tabule, celkem 10 ks žákovských PC, které jsou rozděleny do obou učeben v poměru 4 ks (I. třída) a 6 ks (II. třída). Podařilo se tak realizovat úkol stanovený školním plánem ICT, aby obě třídy mohly používat výpočetní techniku přímo ve výuce. K přípravě pedagogů je určena počítačová stanice v ředitelně školy a 2 ks notebooků. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes niž mají žáci i učitelé přístup na internet. Součástí technického vybavení je i kopírovací přístroj a digitální fotoaparát.

Hygienické vybavení

Pro odpočinek a relaxaci žáků o přestávkách slouží v případě nepříznivého počasí relaxační místnost, vybavená overbally, obručemi a dalším náčiním dle vlastního výběru žáků. K aktivnímu odpočinku je určená i velká školní zahrada, která je vybavena letním altánkem, jenž slouží jako učebna v přírodě a dalšími vhodnými prvky určenými k rozvíjení pohybové aktivity dětí. Další zvelebování školní zahrady bude závislé na výši obecního rozpočtu a stanovených prioritách.

Spolupráce s ostatními subjekty

Od 11. 11. 2005 zahájila činnost Školská rada. Je tříčlenná a napomáhá škole ke zkvalitnění její práce. Škola dlouhodobě spolupracuje s PPP ve Žďáře nad Sázavou. Tato spolupráce se týká zejména oblasti péče o žáky se SPU, jak jejich diagnostiky tak i nápravy těchto poruch. Důležitá je i spolupráce v posuzování školní zralosti předškolních dětí. V této oblasti spolupracujeme s dětskými lékařkami Polikliniky Velká Bíteš. Nezanedbatelným přínosem je spolupráce se spádovou školou ve Velké Bíteši a sousední málotřídní školou Katov. Společná pracovní setkání žáků i učitelů jsou vždy podnětná a zajímavá. Neméně úspěšné jsou i různé společné akce sportovního, kulturního či vzdělávacího charakteru. V oblasti environmentální výchovy škola spolupracuje s ekologickými středisky Chaloupky, Ostrůvek a Rezekvítek. Přínosnou je i pravidelná spolupráce s pracovníkem správy místního polesí. Dlouhodobě se škola snaží o rozvíjení spolupráce s rodiči žáků. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky. K dispozici je i schránka důvěry. Snahou školy je, aby se rodiče více podíleli na chodu školy, hlavně organizováním volnočasových aktivit dětí. Ve školním roce 2018/2019 na škole pracují 3 kroužky pod záštitou DÓZA Velké Meziříčí. Vyučuje se jednomu nepovinnému předmětu – Náboženství. Svou nabídkou aktivit se škola snaží doplnit možnosti přirozeného vývoje dětí ve venkovském prostředí o návštěvy kulturních a sportovních akcí, které na malé vesnici chybí. Žáci navštěvují divadelní představení v Brně a Jihlavě, pravidelně se konají exkurze do planetária a Zemského muzea v Brně, plavecký výcvik v bazénu v Kuřimi, bruslení v krytém ledním stadionu ve Velké Bíteši aj. Nedílnou součástí života naší školy jsou i exkurze a výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi regionu Vysočina.

Školní vzdělávací program

Pojetí ŠVP

Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z několika myšlenek slavných moudrých lidí:

- Sklizeň celého roku záleží na jaře, když se zaseje.

Pedagogický sbor

Ředitelka školy nově jmenována 1. 8. 2018. Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy a třemi pedagogy. Ředitelka školy má více než třicetiletou praxi a je plně kvalifikovaná. Třídní učitelka v 1., 2. a 4. ročníku i třídní učitelka v 3. a 5. ročníku jsou plně kvalifikované s více než třicetiletou...

Školská rada

Vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Školská rada má umožnit rodičům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Schází se ke svým jednáním nejméně...

Vnitřní řád školy

Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti školy

Vyučování probíhá podle vlastního ŠVP "Naše škola", který byl zpracován dle RVP ZV: č. j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č. j. 27 002/2005-22

Dokumenty ke stažení

Výše uvedené dokumenty je možné prohlížet a tisknout např. v programu Adobe Reader.

Charakteristika žáků

Školu navštěvuje 31 žáků, kteří mají trvalé bydliště v obci Křoví a 1 žák z obce Katov. Spádovou školou pro žáky 2. stupně je ZŠ Velká Bíteš. Samozřejmostí je zvláštní péče věnovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přehled o počtu žáků

RokRoč.HošiDívkyCelkem
2018
/
2019
1.516
2.314
3.6612
4.437
5.123
Celkem191332

Školní rok 2018 - 2019

Organizace školního roku

 Termín
1. pololetí3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
2. pololetí1. 2. – 28. 6. 2019
Podzimní prázdniny29. 10. – 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny1. 2. 2019
Jarní prázdniny4. 3. – 10. 3. 2019
Velikonoční prázdniny18. 4. – 22. 4. 2019
Hlavní prázdniny29. 6. – 31. 8. 2019
Začátek šk. roku 2019/20202. 9. 2019

Školní vzdělávací program

Pojetí ŠVP

Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z několika myšlenek slavných moudrých lidí:

- Sklizeň celého roku záleží na jaře, když se zaseje.

Pedagogický sbor

Ředitelka školy nově jmenována 1. 8. 2018. Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy a třemi pedagogy. Ředitelka školy má více než třicetiletou praxi a je plně kvalifikovaná. Třídní učitelka v 1., 2. a 4. ročníku i třídní učitelka v 3. a 5. ročníku jsou plně kvalifikované s více než třicetiletou...

Školská rada

Vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Školská rada má umožnit rodičům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Schází se ke svým jednáním nejméně...

Vnitřní řád školy

Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti školy

Vyučování probíhá podle vlastního ŠVP "Naše škola", který byl zpracován dle RVP ZV: č. j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č. j. 27 002/2005-22