Základní škola

Školská rada

Vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Školská rada má umožnit rodičům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Schází se ke svým jednáním nejméně dvakrát ročně. Schůzi svolává předseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy.

Úkoly školské rady vyplývající ze zákona: (Školský zákon, §168)

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje změny
 • schvaluje způsob hodnocení žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • vyjadřuje se k uskutečňování školního vzdělávacího programu
 • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • dává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajích státní správu ve školství i dalším orgánům státní správy

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, stanoví celkový počet členů a vydá volební řád. Funkční období školské rady je tři roky. Zřizovatel jmenuje jednu třetinu členů školské rady, další dvě třetiny členů jsou voleny. V jedné třetině jsou zástupci rodičů, ve druhé skupině jsou zástupci pedagogických pracovníků. Z toho plyne, že školská rada má nejméně tři členy. Ředitel školy nemůže být členem školské rady, je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, k dokumentaci školy. Dbá přitom, aby informace chráněné podle zvláštních předpisů byly poskytnuty pouze za podmínek stanovených těmito předpisy. Ředitel školy je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Školská rada Základní školy a Mateřské školy Křoví byla zřízena dne 11. 11. 2005. V současné době zasedá v tomto složení:

 • Erika Trojanová – zástupce rodičů
 • Mgr. Hana Gruntová – zástupce zřizovatele
 • Mgr. Dagmar Vokounová – zástupce pedagogů

Školská rada se schází pravidelně. K jednání školské rady bývá přizvána ředitelka školy a starosta p. Mencler. Zápis z jednání školské rady je vždy na závěr jednání uzavřen, odsouhlasen a podepsán všemi přítomnými členy školské rady.

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Základní škola

Materiální vybavení

Škola je dobře vybavena učebnicemi a školními pomůckami, při výuce většiny předmětů používá výukový software. Postupně jsou doplňovány žákovské příruční knihovny a obměňováno a modernizováno...

Školní vzdělávací program

Pojetí ŠVP

Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z několika myšlenek slavných moudrých lidí:

- Sklizeň celého roku záleží na jaře, když se zaseje.

Pedagogický sbor

Ředitelka školy nově jmenována 1. 8. 2018. Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy a třemi pedagogy. Ředitelka školy má více než třicetiletou praxi a je plně kvalifikovaná. Třídní učitelka v 1., 2. a 4. ročníku i třídní učitelka v 3. a 5. ročníku jsou plně kvalifikované s více než třicetiletou...

Vnitřní řád školy

Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti školy

Vyučování probíhá podle vlastního ŠVP "Naše škola", který byl zpracován dle RVP ZV: č. j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č. j. 27 002/2005-22

Dokumenty ke stažení

Výše uvedené dokumenty je možné prohlížet a tisknout např. v programu Adobe Reader.

Charakteristika žáků

Školu navštěvuje 31 žáků, kteří mají trvalé bydliště v obci Křoví a 1 žák z obce Katov. Spádovou školou pro žáky 2. stupně je ZŠ Velká Bíteš. Samozřejmostí je zvláštní péče věnovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přehled o počtu žáků

RokRoč.HošiDívkyCelkem
2018
/
2019
1.516
2.314
3.6612
4.437
5.123
Celkem191332

Školní rok 2018 - 2019

Organizace školního roku

 Termín
1. pololetí3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
2. pololetí1. 2. – 28. 6. 2019
Podzimní prázdniny29. 10. – 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny1. 2. 2019
Jarní prázdniny4. 3. – 10. 3. 2019
Velikonoční prázdniny18. 4. – 22. 4. 2019
Hlavní prázdniny29. 6. – 31. 8. 2019
Začátek šk. roku 2019/20202. 9. 2019

Základní škola

Materiální vybavení

Škola je dobře vybavena učebnicemi a školními pomůckami, při výuce většiny předmětů používá výukový software. Postupně jsou doplňovány žákovské příruční knihovny a obměňováno a modernizováno...

Školní vzdělávací program

Pojetí ŠVP

Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z několika myšlenek slavných moudrých lidí:

- Sklizeň celého roku záleží na jaře, když se zaseje.

Pedagogický sbor

Ředitelka školy nově jmenována 1. 8. 2018. Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy a třemi pedagogy. Ředitelka školy má více než třicetiletou praxi a je plně kvalifikovaná. Třídní učitelka v 1., 2. a 4. ročníku i třídní učitelka v 3. a 5. ročníku jsou plně kvalifikované s více než třicetiletou...

Vnitřní řád školy

Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti školy

Vyučování probíhá podle vlastního ŠVP "Naše škola", který byl zpracován dle RVP ZV: č. j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č. j. 27 002/2005-22