Zápis do ZŠ

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

  

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, sděluji následující informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce.

 

Kritéria pro přijímání žáků.

  • Přednostně budou k povinné školní docházce přijímány děti s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu /obec Křoví/.
  • Dále děti s trvalým pobytem mimo školský spádový obvod, do výše kapacity školy.

 

Počet žáků, které je možno přijmout.

  • Kapacita školy umožňuje přijmout 17 žáků.

 

Formální náležitosti zápisu.

  • Od 12. 4.2021 do 23. 4.2021 mohou zákonní zástupci podat žádost o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání.
  • K žádosti bude přiložen vyplněný dotazník pro rodiče a kopie rodného listu dítěte.
  • Formulář žádosti i dotazník pro rodiče jsou ke stažení na webových stránkách školy.
  • Oba vyplněné dokumenty možno poslat poštou, datovou schránkou či mailem/v tomto případě s elektronickým podpisem/, osobním podáním ve škole – schránka u vchodu do MŠ.
  • Pokud byl dítěti v uplynulém školním roce udělen odklad povinné školní docházky, vyplní a doručí rodiče žádost, dotazník a kopii rodného listu znovu.
  • Pokud zákonný zástupce zvažuje odklad povinné školní docházky, musí žádost o odklad doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
  • Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy po skončení správního řízení.

 

 

 

 

V Křoví 1.3.2021                                        Mgr. et Mgr. Hana Blaťáková

ředitelka školy