Motto:
„Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože jsou to lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem.”
Jan Werich
 

Organizační řád

Úvodní ustanovení

Organizační řád ZŠ a MŠ (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP).

Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb. vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a Vyhlášky č.14/2005Sb. o předškolním vzdělávání.

Postavení a poslání školy

Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou zřizovatelem dne: 20.9.2002.

Škola je v síti škol vedena pod kódem: 650 015 533

Základním posláním školy je výchova a vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku, a to podle učebních plánů a osnov, schválených ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Základním posláním MŠ je v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťovat všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od 3 do 6 let realizací výchovných programů, podporujících zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a přispívajících ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytvářejících základní předpoklady pozdějšího vzdělávání.

Pracovníci školy

 • řídí se pokyny ředitelky školy,
 • dodržují pracovní kázeň a plně využívají pracovní dobu,
 • dodržují předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy,
 • chrání majetek školy, řádně zacházejí s inventářem školy,
 • obdrží za svoji práci mzdu podle platných předpisů a ujednání,
 • seznámí se s organizačním a pracovním řádem školy a platnou vyhláškou MŠMT o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a s Vyhláškou č.14/20005 o předškolním vzdělávání.

Ředitelka školy

 • je statutárním orgánem školy,
 • jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních,
 • rozděluje úkoly mezi sebe a ostatní pracovníky školy (podle popisů práce),
 • koordinuje výchovnou a pedagogickou práci ve škole,
 • přijímá a propouští pracovníky školy,
 • rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP,
 • zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce,
 • pečuje o dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně,
 • předsedá a řídí jednání pedagogické rady,
 • odpovídá za vedení předepsané pedagogické dokumentace podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb.,
 • odpovídá za BOZP, PO a ochranu ŽP,
 • schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.

Dokumentace školy

Je vedena v souladu s § 28 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon)

 • jednací protokol,
 • vnitřní řád školy,
 • třídní knihy a výkazy včetně katalogových listů, dokumentace pro volitelné a nepovinné předměty,
 • protokoly o opravných zkouškách a jiných komisionálních zkouškách,
 • evidence úrazů,
 • záznamy kontrol provedených ve škole,
 • rozvrh hodin,
 • personální a hospodářské evidence bezprostředně související s provozem školy.

Evidence majetku

 • o nákupu hmotných prostředků rozhodují vedoucí útvarů v rozsahu stanoveném v pracovních náplních,
 • vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ředitelka školy,
 • za ochranu evidovaného majetku odpovídají správci sbírek na základě pověření ředitelky,
 • sklad učebnic a sklad školních potřeb spravuje ředitelka školy,
 • odpisy majetku se řídí ustanoveními zákona ČNR č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a zákonem č. 250/2000,o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších novel.

Organizace školy

V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy - vedoucí organizace, která odpovídá za plnění úkolů organizace.

Škola se člení na vedení školy, první stupeň, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a správní zaměstnance.

Organizační schéma školy

 • Ředitelka školy
  • Třídní učitelé, učitelé ZŠ
  • Vychovatelka ŠD
  • Učitelé MŠ
  • Mzdová účetní a hospodářka školy
  • Školník, uklízečka, topič
  • Vedoucí škol. stravování, kuchařka

Organizační a řídící normy

Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi, které tvoří přílohy organizačního řádu:

 • Organizační řád
 • Vnitřní řád školy
 • Spisový řád
 • Předpis o oběhu účetních dokladů
 • Operativní evidence majetku
 • Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
 • Vnitřní platový předpis

Strategie řízení

Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních.

Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo:

 • klíčové oblasti pracovníka,
 • komu je pracovník přímo podřízen,
 • jaký útvar (které pracovníky) řídí a v jakém rozsahu,
 • o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka,
 • co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi,
 • v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích,
 • jaká mimořádná opatření má ve své působnosti.

Finanční řízení

Funkce zástupce ředitele pro ekonomiku se nezřizuje.

Úkoly spojené s finančním řízením jsou zajišťovány mzdovou účetní.

Součástí smlouvy na zajišťování ekonomických úkolů školy je i zajištění právních úkonů, které škola svým jménem provádí, a plánovaní a realizace hospodářské činnosti školy.

Personální řízení a oceňování práce

Personální agendu vede v plném rozsahu ředitel školy.

Přijímání nových pracovníků zajišťuje administrativně ředitel školy.

Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitel školy a mzdová účetní.

Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí nařízením vlády ČR č. 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu školy.

Řízení výchovy a vzdělávání

Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy a vnitřním řádem školy.

Externí vztahy

Ve styku s okolím reprezentuje školu především ředitel nebo pověřený učitel.

Ve styku s rodiči žáků jednají jménem školy rovněž učitelé školy.

Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků.

Práva a povinnosti pracovníků

Práva a povinnosti pracovníků jsou dány:

 • zákoníkem práce,
 • školským zákonem,
 • vyhláškou o základním vzdělávání,
 • pracovním řádem pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení,
 • organizačním řádem školy,
 • dalšími obecně závaznými právními normami.

Informační systém

Informace vstupující do školy přichází k řediteli.

Ředitel rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje.

Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelem.

Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků, se zveřejňují individuálně, případně na provozní poradě školy.

 

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Fotogalerie

Domovská stránka