Motto:
„Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože jsou to lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem.”
Jan Werich
 

Školní řád

Ustanovení pro žáky a rodiče

Práva žáků

Žák má právo:

 • Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.
 • Na odpočinek a volný čas.
 • Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
 • Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, ředitelce školy.
 • Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech.
 • Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy.
 • Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti.
 • Na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu).
 • Na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy.
 • Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.

Chování žáka

 • Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.
 • Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby pozdravem "Dobrý den".
 • Do školy vstupují určeným vchodem, ten používají také k odchodu. O přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele.
 • Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. O přestávkách se mohou volně pohybovat po budově školy, musí při tom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. V šatnách jsou žáci jen po nezbytně nutnou dobu, o polední přestávce v nich nesmějí pobývat.
 • V jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů. Dodržují pravidla slušného stolování.
 • Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek. Při odchodu ze školy si nenechávají nic v šatnách.
 • Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce a větší obnosy peněz.
 • Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu.
 • Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření, je žákům školy zakázáno.
 • Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití.
 • Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě občanům.
 • Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování.

Docházka do školy

 • Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem.
 • Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče ze zdravotních a jiných vážných důvodů. Toto je nutno učinit do dvou dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit lze žáka i telefonicky. Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit před jejím započetím, aby bylo možno zajistit způsob doplnění zameškaného učiva. V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka na dva dny třídní učitel, na více dní ředitelka školy.
 • V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení.
 • V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.
 • Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu.

Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami

 • Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je při tom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
 • Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
 • Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.

Vnitřní režim školy

 • Škola je otevřená pro vstup žáků od 7:30 do 8:00 hodin.
 • Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování. Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, opustí školu ihned po obědě, pokud nejsou zapsáni do školní družiny.
 • Žáci se ve škole přezouvají.
 • Žáci tráví hlavní přestávku ve venkovním prostoru školy, pokud jsou k tomu vhodné podmínky.

Rodiče žáků

 • Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v době třídních schůzek, nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování.
 • Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitelky školy.
 • Omlouvání dítěte - viz část Docházka do školy.

 

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Fotogalerie

Domovská stránka