Motto:
„Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože jsou to lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem.”
Jan Werich
 

Charakteristika školy

Materiální vybavení

Škola je dobře vybavena učebnicemi a školními pomůckami, při výuce většiny předmětů používá výukový software. Postupně jsou doplňovány žákovské příruční knihovny a obměňováno a modernizováno ostatní zařízení.

Prostorové vybavení

Výuka probíhá ve dvou třídách vybavených standardním nábytkem. Samostatnou součástí jedné třídy je počítačová učebna pro 1. – 3. ročník se 4 ks PC, žáci 4. a 5. ročníku mají k dispozici 6 ks PC přímo ve třídě. Zázemí školy tvoří odpovídající sociální zařízení pro žáky i zaměstnance, čtyři kabinety, školní jídelna, ředitelna a relaxační místnost vybavená overbally a sloužící k pohybovým aktivitám žáků o přestávkách. Činnost školní družiny probíhá v učebně č. 1, která je vhodně uzpůsobena pro požadované aktivity.

Škola nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště. Tento nedostatek řeší pronájmem tělocvičny v hasičském domě a využíváním víceúčelového hřiště TJ Sokol Křoví.

Technické vybavení

Škola byla v rámci projektu EU - PENÍZE ŠKOLÁM vybavena 1ks interaktivní tabule, celkem 10 ks žákovských PC, které jsou rozděleny do obou učeben v poměru 4 ks (I. třída) a 6 ks (II. třída). Podařilo se tak realizovat úkol stanovený školním plánem ICT, aby obě třídy mohly používat výpočetní techniku přímo ve výuce. K přípravě pedagogů je určena počítačová stanice v ředitelně školy 2 ks notebooků. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes niž mají žáci i učitelé přístup na internet. Součástí technického vybavení je i kopírovací přístroj a digitální fotoaparát.

Hygienické vybavení

Pro odpočinek a relaxaci žáků o přestávkách slouží v případě nepříznivého počasí relaxační místnost, vybavená overbally, obručemi a dalším náčiním dle vlastního výběru žáků. K aktivnímu odpočinku je určená i velká školní zahrada, která je vybavena letním altánkem, jenž slouží jako učebna v přírodě a dalšími vhodnými prvky určenými k rozvíjení pohybové aktivity dětí. Další zvelebování školní zahrady bude závislé na výši obecního rozpočtu a stanovených prioritách.

Spolupráce s ostatními subjekty

Od 11. 11. 2005 zahájila činnost Školská rada. Je tříčlenná a napomáhá škole ke zkvalitnění její práce.

Škola dlouhodobě spolupracuje s PPP ve Žďáře nad Sázavou. Tato spolupráce se týká zejména oblasti péče o žáky se SPU, jak jejich diagnostiky tak i nápravy těchto poruch. Důležitá je i spolupráce v posuzování školní zralosti předškolních dětí. V této oblasti spolupracujeme s dětskými lékařkami Polikliniky Velká Bíteš.

Nezanedbatelným přínosem je spolupráce se spádovou školou ve Velké Bíteši a sousední málotřídní školou Katov. Společná pracovní setkání žáků i učitelů jsou vždy podnětná a zajímavá. Neméně úspěšné jsou i různé společné akce sportovního, kulturního či vzdělávacího charakteru.

V oblasti environmentální výchovy škola spolupracuje s ekologickými středisky Chaloupky, Ostrůvek a sdružení Krajina. Přínosnou je i pravidelná spolupráce s pracovníkem správy místního polesí.

Dlouhodobě se škola snaží o rozvíjení spolupráce s rodiči žáků. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky. K dispozici je i schránka důvěry. Snahou školy je, aby se rodiče více podíleli na chodu školy, hlavně organizováním volnočasových aktivit dětí.

Ve školním roce 2018/2019 na škole pracují 3 kroužky pod záštitou DÓZA Velké Meziříčí.

Vyučuje se jednomu nepovinnému předmětu – Náboženství.

Svou nabídkou aktivit se škola snaží doplnit možnosti přirozeného vývoje dětí ve venkovském prostředí o návštěvy kulturních a sportovních akcí, které na malé vesnici chybí. Žáci navštěvují divadelní představení v Brně a Jihlavě, pravidelně se konají exkurze do planetária a Zemského muzea v Brně, plavecký výcvik v bazénu v Kuřimi, bruslení v krytém ledním stadionu ve Velké Bíteši aj. Nedílnou součástí života naší školy jsou i exkurze a výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi regionu Vysočina.

 

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Fotogalerie

Domovská stránka