EDAsTIM je program určený pro děti v posledním roce docházky do mateřské školky. Jedná se o podporu školní připravenosti za spoluúčasti rodičů. Tato forma má velký přínos pro všechny aktéry - učitele, děti, rodiče. Program si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí v posledním roce před zahájením školní docházky. Formou hry a dalších aktivit podněcujeme rozvoj schopností a dovedností důležitých pro zvládání trivia (tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání). Ale nejen to, podporuje v dětech zvídavost, potřebu objevování, vede je k přemýšlení, logickému usuzování, provázanosti myšlenkových operací.

Kromě poznávacích kompetencí jsou v programu rozvíjeny další důležité předpoklady pro školní práci - koncentrace pozornosti, smysl pro povinnost, dokončení úkolu, dodržování pravidel, sociální chování.

Již samotný název systému napovídá o jeho zaměření, zkratka EDAsTIM zastupuje slova edukace (výchova, vzdělávání) a stimulace (podněcováání k činnostem, povzbuzování). Dětem je tato zkratka představena jako jméno dvou doprovázejících postav: klokana Edy a koaly Tima. 

Ve všech rozvíjených oblastech jsou pdněty řazeny od jednodušších po obtížnější, od vývojově nižších, po vývojově vyšší. V každé následující lekci se tak děti setkávají s vyšším stupněm náročnosti.

-

-

ORGANIZACE PROGRAMU

Počet lekcí: 10

Počet dětí ve skupině: 6-8, s dítětem je VŽDY přítomen jeden z rodičů

Interval: zpravidla 1x za 14 dnů

Kdy: po vzájemné dohoně na nulté lekci pro rodiče, 15:30 - 16:30 hod

Lektoři: učitelky MŠ

Délka jedné lekce: cca 60 minut

Cena: dle aktuální ceny materiálů - cca 535 Kč

-

-

PRŮBĚH LEKCE

Každá lekce zahrnuje infividuální i skupinové činnosti.

1. Individuální činnosti

V první části děti pracují u stolu vedle svého rodiče. Probíhají činnosti, které jsou zaměřené na rozvoj grafomotoriky, v úvodních lekcích i jemné motoriky.

2. Skupinové činnosti

Ve druhé části pracují děti v kruhu na koberci, rodiče mají možnost činnosti a reakce dětí sledovat. Obsahem tohoto bloku je rozvoj řeči, sluchového vnímání. Někdy i rozvoj dalších oblastí. 

3. Individuální i skupinové činnosti

Ve třetí části se děti opět vracejí k rodičům ke stolu/na koberec. Zpravidla se realizují činnosti, při kterých dítě něco skládá, stříhá, potřebuje tužku, papír. Týká se to zejména rozvoje zrakového vnímání, prostorové orientace. 

Rodič je během lekcí seznamovám s cílem a významem prováděné činnosti. 

Samotných deset hodin práce ve skupině by bylo pro rozvoj schopností dítěte nedeostatečné, proto je program postaven tak, aby rodič získal podněty, činnosti byly vysvětleny a navozeny. Dítě dostává další náměty pro aktivity v domácím prostředí - pracovní listy. Je velmi důležité, aby dítě navozené dovednosti upevňovalo a mohlo tak v přístí lekci navázat vyšším stupněm obtížnosti. 

-

-

ROZVÍJENÉ OBLASTI

  • Grafomotorika, jemná motorika
  • Řeč včetně sluchového vnímání a paměti
  • Zrakové vnímání a paměť
  • Prostorová orientace
  • Časová orientace
  • Zakladní matematické představy
  • Sociálně - emoční oblast
  • Práceschopnost, koncentrace pozornosti