Školská rada

Vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Školská rada má umožnit rodičům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Schází se ke svým jednáním nejméně dvakrát ročně. Schůzi svolává předseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy.

Úkoly školské rady vyplývající ze zákona: (Školský zákon, §168)

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje změny
 • schvaluje způsob hodnocení žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • vyjadřuje se k uskutečňování školního vzdělávacího programu
 • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • dává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonáváních státní správu ve školství i dalším orgánům státní správy

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, stanoví celkový počet členů a vydá volební řád. Funkční období školské rady je tři roky. Zřizovatel jmenuje jednu třetinu členů školské rady, další dvě třetiny členů jsou voleny. V jedné třetině jsou zástupci rodičů, ve druhé skupině jsou zástupci pedagogických pracovníků. Z toho plyne, že školská rada má nejméně tři členy. Ředitel školy nemůže být členem školské rady, je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, k dokumentaci školy. Dbá přitom, aby informace chráněné podle zvláštních předpisů byly poskytnuty pouze za podmínek stanovených těmito předpisy. Ředitel školy je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Školská rada Základní školy a Mateřské školy Křoví byla zřízena dne 11. 11. 2005. V současné době zasedá v tomto složení:

 • Zdeňka Karmazínová – zástupce zřizovatele
 • Veronika Baláková – zástupce rodičů
 • Mgr. Dagmar Vokounová – zástupce pedagogů

Školská rada se schází pravidelně. Zápis z jednání školské rady je vždy na závěr jednání uzavřen, odsouhlasen a podepsán všemi přítomnými členy školské rady.