Školní vzdělávací program


Pojetí ŠVP
Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z několika myšlenek slavných moudrých lidí:

Učíme se pro život, ne pro školu.
Jednou sám zkusit je lepší než stokrát vidět či slyšet.
Nejlepší žáci nejsou ti, co nejlépe odpovídají, ale ti, kteří kladou nejlepší otázky.
Hlavním cílem naší školy je vytvořit systém výuky, který by vyhovoval každému dítěti bez ohledu na jeho nadání. Chceme u každého dítěte vytvořit pozitivní vztah ke vzdělání. Naše škola nemá specifické zaměření, i když svými aktivitami tíhne hlavně k výtvarné a přírodovědné tématice.

Prioritou všech zaměstnanců je, aby žáci chodili do školy rádi, naučili se otevřeně vyjadřovat svoje názory, měli dostatečný prostor pro otázky, učili se argumentaci a v neposlední řadě, aby byli hrdi na svoji školu. Naší snahou je vytvářet pozitivní klima ve škole, věnovat se každému dítěti. Dbáme na propojení s praktickým životem.

Při vyučování používáme aktivizační metody vedoucí k efektivnímu učení. Vycházíme z jejich vlastních prožitků a zkušeností. Vedeme je k práci s různými informačními zdroji. Ve vyučování převažují metody, kdy učitel nesděluje hotové poznatky, ale vytváří učební situace, v nichž žáci samostatně nebo ve skupinách hledají informace a pracují s nimi. Snahou učitele je vytvářet pro toto poznávání optimální podmínky.

Mezi každoroční projekty patří Doprava a BESIP, Zdravé zuby, Co je za humny, Ten dělá to a ten zas tohle. V rámci programu OP-JAK byl zahájen projekt Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Křoví. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a inovativní vzdělávání.

Cíl naší práce
Usilujeme o to, aby status vesnické málotřídní školy, který někteří lidé chápou jako handicap, byl naopak naší předností, která umožní dětem plnohodnotné vzdělání založené na krásných mezilidských vztazích v malém kolektivu a možnostech citlivého individuálního přístupu ke každému dítěti.