Poplatky za stravování

První záloha na stravné se vybírá na konci měsíce srpna tak, aby nejpozději k poslednímu srpnovému dni byla připsána na účet ZŠ a MŠ Křoví. Další stravné je strhnuto na začátku měsíce října a potom na začátku každého měsíce za skutečně odstravované dny.

Stravné je placeno bezhotovostním převodem formou inkasa (prosíme rodiče o dostatečný finanční obnos na účtu, aby mohla být úhrada stravného provedena) na účet ZŠ a MŠ Křoví č.:

Číslo účtu ZŠ a MŠ Křoví :  181 669 669 / 0300

Pouze ve výjimečných případech je možná platba v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Přeplatky stravného budou vráceny na konci školního roku na Váš účet nebo v hotovosti.

Pokud nebude poplatek za stravné uhrazen včas v termínu, jídelna není dále povinna stravné poskytovat.