Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o  přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2024/2025 v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst pro přijetí v mateřské škole:

 

  1. Děti s povinností předškolního vzdělávání, děti které k 31. 8. 2024 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky – trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu mateřské školy (obec Křoví).
  2. Děti které k 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně věku 4 let – trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu mateřské školy (obec Křoví).
  3. Děti které k 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně věku 3 let – trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu mateřské školy (obec Křoví).

 

 

 

Děti budou přijímány v řádném pořadí dle kritérií a v jednotlivých kritériích budou seřazeny dle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

Pokud nastane situace, že na poslední volné místo připadnou dvě děti se stejným datem narození, bude volba provedena losem.

Kapacita školky umožňuje přijmout 6 dětí.

Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání).

Soubor ke stažení

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025